نام : سایتوس

درباره : هنوز آماتورم ... خیلی چیزا هست که باید یاد بگیرم. جمله جالب : مهندس کامپیوتری که برنامه نویسی نداند مانند سربازی است که اسلحه ندارد :D