چگونه اسلایدر برای تصاویر در نوشته ها ایجاد کنیم؟

در این نوشته می خواهیم نحوه ایجاد اسلایدر برای تصاویر در نوشته های وردپرس را آموزش دهیم و افزونه های نظیر المنتور چنین قابلیتی دارد و اما می خواهیم با کد نویسی این امکان برای پوسته وردپرس را ایجاد کنیم.

1. پست تایپ (Post Type) مورد نظر برای اسلایدر عکس در نوشته ها ایجاد می کنیم:

add_action('init', 'trait_c');
function trait_c(){
  register_post_type( 'trait',
    array(
      'labels' => array(
        'name' => 'ویژگی ها',
        'singular_name' => 'ویژگی'
      ),
      'rewrite' => array('slug' => 'trait'),
      'public' => true,
      'supports' => array('title', 'editor'),
    )
  );
}

پست تایپ بالا بخش ویژگی ها در در سایدبار وردپرس نمایش میدهد.

2. افزونه CMB2 برای ایجاد زمینه دلخواه تکرار شونده دانلود و نصب کنید : پیوند

3. با کد زیر زمینه دلخواه لینک عکس به اسلایدر را ایجاد می کنیم:

add_action( 'cmb2_init', 'register_metabox' );
function register_metabox() {
  $prefix = '_fabreview_meta_';
  $cmb_review = new_cmb2_box( array(
    'id' => $prefix . 'metabox',
    'title' => __( 'جعبه اسلایدر', 'cmb2' ),
    'object_types' => array( 'trait')
  ));
  $group_field_id = $cmb_review->add_field( array(
    'id' => 'review_criteria',
    'type' => 'group',
    'description' => '',
    'options' => array(
    'group_title' => __('عکس {#}', 'cmb'),
    'add_button' => __('افزودن جعبه جدید', 'cmb'),
    'remove_button' => __('حذف جعبه', 'cmb'),
    'sortable' => true,

    ),
  ));
  $cmb_review->add_group_field( $group_field_id, array(
    'name' => 'لینک عکس',
    'id' => 'crit_score',
    'type' => 'text',
  ));
}

زمینه دلخواه مورد نظر در زیر ویرایشگر پست تایپ نشان میدهد:

در آخر کد زیر در جایی که از پوسته می خواهید اسلایدر نوشته نمایش دهد قرار می دهید:

<div class="col-md-12 py-4">
 <div class="row">
  <?php
  $q = new WP_Query(
   array(
    "posts_per_page" => 10,
    "post_type" => "trait",
    'order' => 'ASC'
   )
  );
  while($q->have_posts()){
   $q->the_post();
   $random = mt_rand(10000,1000000);
  ?>
  <div class="col-md-4 mb-2">
   <article class="attr card" role="article">
    <div class="card-body">
    <div id="carouselExampleControl_<?php echo $random; ?>" class="carousel slide" data-ride="carousel">
      <div class="carousel-inner">
       <?php
       $count = 0;
        $entries = get_post_meta( get_the_ID(), 'review_criteria', true ); 
        if ($entries){
        foreach ( (array) $entries as $key => $entry ) {
         $score = '';
         if ( isset( $entry['crit_score'] ))
          $score = esc_html( $entry['crit_score'] );
        
       ?>
       <div class="carousel-item <?php echo ($count == 0) ? 'active' : ''; ?>">
        <img src="<?php echo $score; ?>" class="d-block w-100 imgs">
       </div>
       <?php
       $count++; 
         }
        } 
       ?>
      </div>
      <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleControl_<?php echo $random;?>" role="button" data-slide="prev">
       <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
       <span class="sr-only">Previous</span>
      </a>
      <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleControl_<?php echo $random;?>" role="button" data-slide="next">
       <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
       <span class="sr-only">Next</span>
      </a>
     </div>
     <h4 class="card-title mt-4 font-weight-bold text-center"><?php the_title() ?></h4>
     <p class="card-text text-right"><?php the_content() ?></p>
    </div>
   </article>
  </div>
  <?php } wp_reset_postdata(); ?>    
 </div>
</div>

نکته : کد آخر با چارچوب بوت استرپ (Bootstrap) نسخه 4.5 استفاده شده است و ممکنه در نسخه های قدیمی بوت استرپ (Bootstrap) سازگار نباشد.

نمونه اسلایدر برای تصاویر در نوشته ها:

موفق باشید 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *