ایجاد کنترل دسترسی کاربر با Gate و Policy در لاراول

در نوشته قبلی کنترل دسترسی کاربر با استفاده میان افزار (Middlewares) لاراول نوشتیم, هم اکنون می خواهیم کنترل دسترسی کاربر با استفاده از Gate و Policy لاراول آموزش دهیم.

استفاده از دروازه (Gate):

۱. اضافه کردن جدول user_type

public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->bigIncrements('id');
      $table->string('name');
      $table->string('email')->unique();
      $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
      $table->string('password');
      $table->string('user_type')->default('user')->nullable();
      $table->rememberToken();
      $table->timestamps();
    });
  }

در جدول user_type به صورت پیش فرض مقدار user را ثبت می کند.

یک سیاست برای کاربران ایجاد کنید. فایل در مسیر app/Providers/AuthServiceProvider.php را باز کنید و کد زیر را اضافه کنید:

use Illuminate\Contracts\Auth\Access\Gate as GateContract;

public function boot(GateContract $gate)
  {
    $this->registerPolicies($gate);

    $gate->define('Admin', function($user){
      return $user->user_type == 'admin';
    });

    $gate->define('User', function($user){
      return $user->user_type == 'user';
    });
  }

دو دسترسی برای ادمین و کاربران را ایجاد کردیم.

۲. محدود کردن دسترسی با @can و @cannot (مستندات)

با کد زیر می توانید در فایل View استفاده و محدود کنید:

@can('Admin')
  <div class="test">میزکار</div>
@endcan

@cannot('Admin')
  <div class="test">میزکار</div>
@endcannot

کد بالا کاربر ادمین (Admin) به آن بخش دسترسی دارد و یا با تغییر User کاربر معمولی به آن بخش دسترسی پیدا کند.

۳. استفاده در کنترلر (Controller)

با کد زیر می توانید از طریق Controller هر بخشی رو برای کاربران محدود کنید:

public function create()
  {
    if(!\Gate::allows('User')){
      abort(403, "برای ارسال نوشته در سایت عضو شوید.");
    }
    return view('cytus.create');
  }

استفاده از سیاست (Policy):

سیاست (Policy) لاراول یک کلاس است، که در آن شما می‌توانید منطق اجازه درخواست خود را سازمان دهی کنید. برای مثال ممکن است یک وبلاگ لاراول داشته باشید و بخواهید از آن محافظت کنید که تنها کاربرانی که پست بلاگ خود را دارند می‌توانند آن را حذف کنند.

۱. مدل فایل Post را ایجاد کنید:

php artisan make:model Post -m

۲. در فایل create_postes_table جدول های زیر را اضافه کنید:

Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
   $table->increments('id');
   $table->string('title');
   $table->text('content');
   $table->boolen('status');
   $table->integer('user_id');
   $table->timestamps();
});

۳. دستور زیر را وارد کنید تا جدول ها در پایگاه داده ایجاد شود:

php artisan migrate

۴. فایل سیاست با نام PostPolicy را ایجاد کنید. در پوشه app/Policies قرار می گیرد.

php artisan make:policy PostPolicy

۵. فایل مدل با نام PostPolicy ایجاد کنید:

php artisan make:policy PostPolicy --model=Post

۶. کد زیر را داخل کلاس PostPolicy اضافه کنید:

use App\User;

public function delete(User $user, Post $post)
{
 return $user->id === $post->user_id;
}

کد بالا به این معنی است خود کاربر عضو شده برای حذف نوشته ها به آن دکمه حذف دسترسی دارد و دیگر کاربران که عضو نیستند به آن دکمه حذف دسترسی پیدا نخواهد کرد.

۷. فایل در مسیر app/Providers/AuthServiceProvider.php باز کرده و کد $policies را در داخل کلاس AuthServiceProvider وارد کنید:

namespace App\Providers;

use App\Post;
use App\Policies\PostPolicy;
use Illuminate\Support\Facades\Gate;
use Illuminate\Foundation\Support\Providers\AuthServiceProvider as ServiceProvider;

class AuthServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * The policy mappings for the application.
   *
   * @var array
   */
  protected $policies = [
    'App\Model' => 'App\Policies\ModelPolicy',
    Post::class => PostPolicy::class,
  ];

  /**
   * Register any authentication / authorization services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    $this->registerPolicies();

    //
  }
}

۸. مثل نوشته بالاتر می توانید در هر بخشی را محدود کنید:

@can('delete', $post)
 // نمایش دکمه حذف
@endcan

@cannot('delete', $post)
 // غیر فعال سازی دکمه حذف
@endcannot

۹. در مدل Post می توانید کد زیر را بکار بگیرید:

if ($user->can('delete', $post)) {
 // اضافه کردن عملیات ها
}

۱۰. در کنترلر می توانید کد زیر را به کار بگیرید:

public function delete(Post $post)
{
 $this->authorize('delete', $post);
}

پیوند larashout

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اتحادیه قنادان