کد htaccess. برای چارچوب Yii2

فایل htaccess. یک فایل پیکر بندی وب سرور آپاچی است که نحوه دسترسی به سایت و عملکرد آن را کنترل کند. این فایل در زمان عدم دسترسی به روت سرور آپاچی کنترل می کند.

۱. فایل htaccess. در روت پروژه ایجاد کنید و کد آن را اضافه کنید:

Options +FollowSymLinks
IndexIgnore */*
RewriteEngine On
   
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(web)
RewriteRule ^assets/(.*)$ /web/assets/$1 [L]
RewriteRule ^css/(.*)$ web/css/$1 [L]
RewriteRule ^js/(.*)$ web/js/$1 [L]
RewriteRule ^images/(.*)$ web/images/$1 [L]
RewriteRule (.*) /web/$1
   
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /web/index.php

۲. در پوشه /web فایل htaaccess. ایجاد و کد آن را اضافه کنید:

RewriteEngine On RewriteBase /
   
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
   
RewriteRule . index.php

۳. در فایل /config/web.php کد زیر را اضافه کنید:

'urlManager' => [
 'enablePrettyUrl' => true,
 'showScriptName' => false,
 'rules' => [
  '' => 'site/index',                
  '<controller:\w+>/<action:\w+>/' => '<controller>/<action>',
  ],
],
پیوند devreadwrite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *