ایجاد اسلایدر (Bootstrap) در وردپرس

یکی از ویژگی های اسلایدر جلب توجه کاربران سایت است . در چارچوب بوت استرپ اسلایدر پیش فرض به نام (Bootstrap Carousel) وجود دارد که می توانید نوشته ها و اخبار و محصولات را به سادگی نمایش دهید.

در پوسته وردپرس سایت سایتوس از همین اسلایدر پیش فرض بوت استرپ استفاده شده است که عنوان و تصاویر شاخص نوشته های وب سایت نمایش میدهد.

با کد زیر در هر جای از پوسته وردپرس قرار دهید:

/**
 * Code Bootstrap Carousel Slider (Create By Cytus.ir)
 */
 
 <?php $ro_slider_query= new WP_Query(array(
    'showposts' => '4'
));
if($ro_slider_query->have_posts()) : ?>
    <!--begin code slider-->
    <div id="carousel-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel" style="margin-bottom:20px;">
        <ol class="carousel-indicators">
            <li data-target="#carousel-generic" data-slide-to="0" class="active"></li>
            <li data-target="#carousel-generic" data-slide-to="1"></li>
            <li data-target="#carousel-generic" data-slide-to="2"></li>
      <li data-target="#carousel-generic" data-slide-to="3"></li>
        </ol>
        <div class="carousel-inner" role="listbox">
            <!--begin slides -->
            <?php
            $is_first_item = true;
            while($ro_slider_query->have_posts()) : $ro_slider_query->the_post();
                $item_class = 'item';
                if( $is_first_item ){ 
                    $item_class .= ' active';
                    $is_first_item = false;
                } ?>
                <div class="<?php echo $item_class; ?>">
                    <?php the_post_thumbnail( 'full'); ?>
                    <div class="carousel-caption">
            <h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
          </div>
                </div>
            <?php endwhile; ?>   
        </div>
    <a class="left carousel-control" href="#carousel-generic" role="button" data-slide="prev">
      <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="right carousel-control" href="#carousel-generic" role="button" data-slide="next">
      <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
    </a>  
    </div>
<?php endif; wp_reset_query(); ?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *